- Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն - https://old.arfd.am -

ՀՅԴ Կազմակերպական կառոյցը

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան կազմակերպական կառոյցը բաղկացած է ժողովներից եւ մարմիններից:

ՀՀ Դաշնակցութեան ժողովներն են`

Կուսակցութեան մարմիններն են`

Շրջանային ժողովը եւ Հայաստանի Գերագոյն ժողովը կարող են ձեւաւորել շրջանի պայմաններին ու հնարաւորութիւններին համապատասխան ներքին կառոյց, ըստ որի վերը յիշատակուած ժողովներից ու մարմիններից առաջին երեքը (մինչեւ ներկայացուցչական ժողով եւ կոմիտէ ներառեալ) կարող են փոխարինուել այլ ժողովներով եւ մարմիններով, պայմանով, որ ստեղծուած կառոյցը չհակասի կազմակերպական կանոնների հիմնական ըմբռնումներին եւ անպայման յարգուեն կազմակերպական ապակենտրոնացման ու ընկերների ձայնի իրաւունքի հաւասարութեան սկզբունքները:

Ժողովները բարձր են մարմիններից: Երբ գումարւում են հաշուետու ժողովները, համապատասխան մարմինները լիազօրութիունները վայր են դնում: Ժողովների միջեւ ընկած ժամանակահատուածում կուսակցական կառոյցների ղեկավարութիւնն իրականացւում է մարմինների կողմից:

Կուսակցական մարմինների կարգավիճակը պայմանաւորուած է նրանց ղեկավարած կառոյցների ընկերների թուով: Բացի ՀՅԴ Բիւրոյից, որը լինելով Դաշնակցութեան կազմակերպական ողջ կառոյցի գերագոյն գործադիր մարմինը, ղեկավարում եւ համադրում է կազմակերպական շրջանների ժողովների ու մարմինների գործունէութիւնը` ուղղակիօրէն չղեկավարելով որեւէ կառոյց:

Ընդհանուր ժողովները որոշում են կուսակցութեան առաջիկայ տարիների ռազմավարութիւնը: Շրջանային ժողովները եւ Հայաստանի Գերագոյն ժողովը որոշում են իրենց ղեկավարած շրջանների առաջիկայ տարիների գործունէութեան մարտավարութիւնը: Ստորին ժողովների որոշումները չեն կարող հակասել վերին ժողովների որոշումների ոգուն եւ սկզբունքին: Կազմակերպական շրջանները, որոնք ղեկավարւում են շրջանային ու Գերագոյն ժողովների, ինչպէս եւ կենտրոնական եւ Գերագոյն մարմինների կողմից, ունենում են իրենց ներքին կանոնագիրը: Ելնելով կազմակերպական ապակենտրոնութեան սկզբունքից, ներքին կանոնագրերը համապատասխանեցւում են տուեալ շրջանների առանձնայատկութիւններից բխող պահանջներին` առանց հակասելու մայր կանոնագրին:

Ժողովների բանաձեւուած որոշումներն իրագործելու համար մարմինները կարող են իրենց կից ստեղծել յանձնախմբեր եւ խմբակցութիւններ (ֆրակցիաներ): Խմբակցութիւնները ունենում են մասնագիտական բնոյթ եւ այդպիսիք կարող են ստեղծուել նաեւ ոչ կուսակցական կառոյցներում աշխատող դաշնակցական ընկերներից:

(*) Առաջին երեսնամեակի Ընդհանուր ժողովները իրենցից բխած միայն մէկ մարմնի չէ որ յանձնել են կուսակցութեան ամբողջ գործունէութեան ղեկավարութիւնը։ Երկու, երբեմն երեք, Բիւրոների կողքին կը հանդիպենք Պատասխանատու Կենտրոնական կոմիտէ, Դաշնակցութեան կամքը ներկայացնող մարմին, ՀՅԴ Խորհրուդ եւ կամ ՀՅԴ Գերագոյն դատական ատեան անունով մարմինների։


Կազմակերպական ընդհանուր սկզբունքներ (հատուած)

(Հաստատուած 29րդ Ընդհանուր ժողովին կողմէ, 2004)

«Կազմակերպական ապակեդրոնացումը եւ գաղափարական կեդրոնացումը եղած են ցարդ եւ կը մնան մեր կուսակցական կառոյցի եւ գործելակերպի հիմնական սկզբունքները։

«Կազմակերպական ապակեդրոնացումը ոչ միայն յեղափոխական-բարոյական հիմք ունեցող եւ մեզի համար աւանդութիւնը դարձած դրութիւն է, այլ նաեւ միշտ ստեղծած է եւ այսուհերեւ ալ կրնայ ստեղծել պատասխանատութեան գիրակցութիւն ունեցող, կենդանի եւ գործօն շրջաններու եւ մարմիններու ուժական համակարգ մը։ Եւ առաւել եւս մեր ներկայ իրականութեան մէջ, երբ այնքան տարբեր են յաճախ քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական այն պայմանները, որոնց մէջ գործելու կոչուած են զանազան երկիրներու մեր շարքերն ու մարմինները, կազմակերպական ապակեդրոնացումը արդիւնաւէտ գործունէութեան յարմարագոյն դրութիւնն է։

«Մեր կուսակցութեան համար նոյնքա՛ն հիմնական եւ նոյնքա՛ն աւանդութիւն դարձած ըմբռնում եւ սկզբունք է սակայն՝ դաշնակցական մարդոց եւ մարմիններու գաղափարական-բարոյական կեդրոնացումը։ Դաշնակցութեան գաղարական-բարոյական նոյնանման մթնոլորտն էր, որ տարբեր երկինքներու տակ եւ յաճախ բոլորովին տարբեր պայմաններու մէջ, կը ստեղծէ դաշնակցական մտածողութիւն, դաշնակցական որոշումներ, դաշնակցական գործ, գործելու դաշնակցական եղանակ եւ դաշնակցակականօրէն գործող մարդիկ։ Սրբութեան նման՝ պէտք է անաղարտ պահել մեր գաղափարական եւ բարոյական ըմբռնումներու կեդրոնացեալ այդ դրութիւնը, առանց որուն մեր կազմակերպական ապակեդրոնացումը մեզ կրնայ վերածել իրարմէ հետզհետէ հեռացող, իրարմէ հետզհետէ տարբերող շրջաններու եւ մարմիններու կեդրոնախոյս եւ անճանաչելի ամբողջութեան մը»։